Условия за ползване

Условия за ползване
на интернет магазина www.tstgroup.eu  и извършването на покупки на стоки през него.

1. Предмет и правно значение

Настоящите Условия за ползване са приети от ТСТ СТАР ГРУП ЕООД на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:
• Условия за ползване на уебсайта  на tstgroup.eu  от потребителите на предлаганите от него стоки и услуги;
• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между ТСТ СТАР ГРУП и потребителите на уебсайта www.tstgroup.eu;
• правата и задълженията на ТСТ СТАР ГРУП и на съответните потребители по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени продукти.
1.2. Приемането на настоящите Условия за ползване от потребителите на уебсайта tstgroup.eu  е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между ТСТ СТАР ГРУП ЕООД и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки. TST Star Group Ltd има право, но не е задължено да влиза в право отношения и да извършва доставки спрямо потребители, които не са приели настоящите Условия за ползване. Приемането на настоящите Условия за ползване от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Условия за ползване" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. С приемането на Условия за ползване потребителят изразява съгласие за сключване на договор от разстояние.
1.3. Условия за ползване са публикувани на видно място на уебсайта tstgroup.eu  и са достояние на всеки посетител.
1.4. Публикуването на стоки на уебсайта на www.tstgroup.eu  се счита за публична покана към потребителите да отправят до ТСТ СТАР ГРУП съответно предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.
1.5. Маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Условия за ползване" в рамките на процедурата по подаване на поръчка за покупка създава необорима презумция, че потребителят се е запознал с Условия за ползване преди да ги приеме. С маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Условия за ползване"потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване и ги приема.

2. Данни за ТСТ СТАР ГРУП ЕООД и за уебсайта www.tstgroup.eu:

tstgroup.eu е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки. Уебсайтът tstgroup.eu  е собственост на ТСТ СТАР ГРУП ЕООД. Към настоящия момент ТСТ СТАР ГРУП е регистрирано по ДДС, поради което посочените на уебсайта www.tstgroup.eu  цени са крайни и с включено ДДС.

3. Обект на продажба.
Основни характеристики на предлаганите стоки. Цени и транспортни разходи, невключени в цената.
3.1. Обект на продажба чрез уебсайта www.tstgroup.eu  са обявените на него стоки към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на потребителя. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.
3.2. Основните характеристики на стоките, предлагани чрез уебсайта tstgroup.eu, са описани в самия уебсайт и в съответните подраздели за отделните видове продукти.
3.3. Цените на стоките, предлагани чрез уебсайта tstgroup.eu, са посочени в самия уебсайт, в раздела за съответния вид стока. Единичната и общата цена на съответните стоки, предмет на конкретна поръчка за покупка, се визуализират и в рамките на процедурата по нейното оформяне и подаване от потребителя. ТСТ СТАР ГРУП има право да променя едностранно посочените на уебсайта tstgroup.eu цени, като промяната на цените има сила само за поръчки, направени след нейното обявяване на уебсайта.
3.4. Цените по т. 3.3. не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от потребителя в допълнение към посочените цени според нагледно обявената на сайта тарифа.
3.5. Отправената от ТСТ СТАР ГРУП чрез уебсайта tstgroup.eu публична покана съгласно чл. 290, ал.1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. Обявените цени са валидни до тяхната евентуална промяна от ТСТ СТАР ГРУП, като във всички случаи промяната на цените не засяга вече потвърдените поръчки за покупка.

4. Общи задължения на потребителите във връзка с ползването на уебсайта tstgroup.eu и покупката на стоки:
4.1. Уебсайтът www.tstgroup.eu може да бъде ефективно използван за подаването на поръчки за покупка на предлаганите от него стоки само след като съответният потребител изпрати надлежно попълнена електронна форма за съответната поръчка, съдържаща:
• вида и броя на стоките, предмет на поръчката за покупка;
• единичната и общата крайна цена на поръчаните стоки;
• разходите по доставката на стоката до посочения в поръчката адрес за доставка;
• трите имена на потребителя;
• валиден електронен адрес на потребителя;
• телефонен номер на потребителя;
• адрес за получаване на поръчаната стока;
• трите имена на лицето, упълномощено от потребителя да получи стоката на посочения адрес за доставка – в случай, че потребителят желае да посочи такова лице;
• данни за избрания от потребителя начин на плащане – по банков път, с наложен платеж.
• в случай, че потребителят избере да плати цената на стоката по банков път – изрично изявление, че същият е съгласен да плати цената авансово;
• изрично съгласие на потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние (чл. 48 ЗЗП);
• данни за издаване на фактура – в случай, че потребителят желае издаването на фактура.
Попълването на непълни, неверни или сгрешени данни в поръчката за покупка прави същата невалидна и освобождава ТСТ СТАР ГРУП от всякакви задължения, свързани с нейното приемане и/или изпълнение.
4.2. Поръчката за покупка на стоки през уебсайта tstgroup.eu може да бъде подадена само след като потребителят се запознае с настоящите Условия за ползване и ги приеме чрез маркирането на полето (чекбокса) "Съгласен съм с Условия за ползване" преди изпращането на съответната поръчка по електронен път.
4.3. Уебсайтът www.tstgroup.eu не позволява изпращането на поръчки при наличието на непълнота в данните по т. 5.1. или при липсата на изявление за приемане на Условия за ползване.
4.4. Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 ТЗ. Поръчката за покупка не обвързва ТСТ СТАР ГРУП и уебсайта www.tstgroup.eu до момента на нейното потвърждаване от ТСТ СТАР ГРУП ЕООД съгласно т.6.1.
4.5. Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

5. Проверка за верността на предоставените от потребителя данни и автентичността на поръчката.
Приемане на предложението на потребителя за сключване на договор за покупко-продажба
5.1. След получаване на поръчката TST STAR GROUP Ltd и уебсайтът tstgroup.eu извършват проверка за автентичността на поръчката, нейната валидност и верността на посочения адрес за доставка, като се свързват с потребителя на посочения от него електронен адрес или телефон. След като потребителят потвърди автентичността на подадената от него поръчка и нейните реквизити, ТСТ СТАР ГРУП изпраща потвърждение за приемането на поръчката на посочения в нея електронен адрес.  Потвърждението на поръчката съдържа всички данни по т. 5.1., дължимите от потребителя транспортни разходи, срока за извършване на доставката и уникален номер на приетата поръчка. В случай, че потребителят е посочил, че ще извърши плащането по банков път, потвърждението съдържа и данните за банковата сметка на TST STAR GROUP Ltd, по която следва да бъде извършено плащането. В тези случаи срокът за извършване на доставката започва да тече от момента на заверяването на банковата сметка на TST STAR GROUP Ltd с дължимата сума. В съответното платежно нареждане или вносна бележка потребителят задължително посочва уникалният номер на подадената от него поръчка, предоставен му с потвърждението за нейното приемане. При спазване на условията по т. 5.1. поръчката за покупка се счита за приета от ТСТ СТАР ГРУП и подлежаща на изпълнение от момента на изпращане на електронното потвърждение на поръчката от страна на TST STAR GROUP Ltd.
5.2. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работния ден, следващ подаването на поръчката, TST STAR GROUP Ltd, ще уведоми потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В съобщението се посочва и срокът, в който доставката може да бъде извършена. В тези случаи потребителят има право да се откаже от подадената поръчка, да я потвърди, като приеме съответния нов срок за доставка, или да поръча друга, налична стока.


6. Сключване на договорите за покупко-продажба.
6.1. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който ТСТ СТАР ГРУП изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес, освен в случаите по т.6.2 и т.6.3.
6.2. В случай, че предмет на поръчката по т. 5.1. са стоки на обща стойност над 1 000 (хиляда) лева, между ТСТ СТАР ГРУП ЕООД и потребителя винаги се сключва писмен договор за покупко-продажба. В този случай поръчката за покупка се счита за приета от ТСТ СТАР ГРУП и подлежаща на изпълнение от момента на подписването на писмения договор. ТСТ СТАР ГРУП информира потребителя за необходимостта от сключването на писмен договор за покупко-продажба съгласно настоящите Условия за ползване в рамките на процедурата по проверка на автентичността на поръчката и нейната валидност съгласно т. 6.1.


7. Права и задължения на страните.
7.1. ТСТ СТАР ГРУП ЕООД се задължава:
• да прехвърли на потребителя собствеността на стоката, предмет на сключения договор за покупко-продажба от разстояние;
• да достави в срок съответната стока;
• да осигури съответствие на закупената стока със сключения договор за покупко-продажба по смисъла начл. 106 от Закона за защита на потребителите.
7.2. Потребителят се задължава:
• да посочи пълни, точни и верни данни по т. 5.1.;
• да плати цената на поръчаната от него стока;
• да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката лично от него или от друго лице, което той надлежно е упълномощил  за това;

8. Извършване на доставките.
Получаване на стоката:
8.1. ТСТ СТАР ГРУП доставя стоките по подлежащите на изпълнение (потвърдени) поръчки  чрез куриерската фирма Еконт Експрес за сметка на купувача.
8.2. Поръчаната стока може да бъде получена само от:
• купувача;
• лице, упълномощено от купувача да получи стоката по реда, посочен в т. 5.1. (със самата поръчка);
• лице, което е изрично упълномощено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
• лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача;
• лице, което представи оригинал на заверено от банка преводно нареждане или вносна бележка за заплащане на цената на доставената стока.
8.3. В случай, че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по т. 9.2. в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТСТ СТАР ГРУП се освобождава от задължението си да достави стоката - предмет на поръчката за покупка. В случай, че потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
8.4. При приемането на стоката лицето по чл. 9.2. подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката и изпълнението на задълженията на ТСТ СТАР ГРУП ЕООД по чл. 54 от ЗЗП със съдържание съгласно Приложение № 1 към настоящите Условия за ползване.
8.5. В случай, че купувачът е потребител по смисъла на пар. 13, т. 1 от ЗЗП, при получаването на доставката лицето по т. 8.2. получава екземпляр от писмена информация, съдържаща:
• актуалните данни на ТСТ СТАР ГРУП съгласно т. 2 и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;
• правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
• данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.
При получаването на доставката лицето по т. 8.2. подписва един екземпляр от предоставената му информация, който остава у куриерската фирма и се предава на ТСТ СТАР ГРУП ЕООД. 8.6. В случай, че плащането на цената на стоката не е извършено по банков път, цената се заплаща на куриера при доставянето й. По същия начин се заплащат и транспортните разходи по доставката.

9. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока.
Отказ от договора:
9.1. Клиентът има право да откаже получаването на стоката - предмет на подадена от него поръчка, когато:
а) доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се  установи чрез обикновения й преглед;
б) цената, която потребителят следва да заплати, не съответства на дължимата цена;
в) потребителят е физическо лице и упражни правото си по т. 9.2. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката, в който се описват причините за отказа. В случаите по буква "а" по-горе и ако потребителят не изяви друга воля,стоката подлежи на заменяне с такава, която съответства на договореното. Разходите по заменянето на стоката са за сметка на ТСТ СТАР ГРУП ЕООД.
9.2. В случай, че потребителят е физическо лице, той има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 7 (седем) работни дни от датата на доставката. В тези случаи разходите по връщането на продукта са за сметка на купувача. Продуктът трябва да бъде във вида, в който е доставен – опаковката му да не бъде нарушена (опаковката на пратката може да бъде отваряна), да не бъде зацапана или повредена по друг начин. Правото по тази точка може да се упражни и чрез отказ да бъде приета дадена доставка.
9.3. В случаите по т. 9.1. и т. 9.2., ако потребителят е заплатил цената на стоката, ТСТ СТАР ГРУП възстановява платените суми в срок от 10 работни дни. В случай, че потребителят е отказал да приеме стоката поради несъответствието й с уговореното и същата подлежи на замяна, се прилага съответно т. 6 и се извършва нова доставка.


10. Рекламации.
Рекламациите за недостатъци на доставени от ТСТ СТАР ГРУП ЕООД стоки се извършват на основанията и по реда, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалите приложими нормативни актове.

11. Дата на влизане в сила на настоящите Условия за ползване.
Настоящите Условия за ползване са обявени на уебсайта tstgroup.eu и влизат в сила НЕЗАБАВНО, като се прилагат за всички поръчки за покупка.

12. Доставка на продуктите.
Поръчаните стоки се доставят от офис до офис на куриерската фирма, от офис до врата или от врата до врата чрез куриерска фирма Еконт Експрес за сметка на купувача. Срокoвете за доставка и цените са публикувани в страницата на Еконт Експрес.

13. Допълнителни условия
1). Настоящите Условия за ползване включват и следните документи:
- Условия за обслужване на транзакции с банкови карти
2). ТСТ СТАР ГРУП си запазва правото да променя или допълва настоящите Условия за ползване едностранно, без да уведомява за това потребителя.
3). Потребителят заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.
4). Потребителят заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа.
5). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Условия за ползване се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
6). По всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и Европейски съюз. Платформа за решаване на потрбителски спорове на Европейската комисия: 
7). Настоящите Условия за ползване могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ТСТ СТАР ГРУП. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
8). Страните по настоящия Договор, ще решават споровете, възникнали по време на неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на споразумение – по съдебен ред или чрез платформа за решаване на потрбителски спорове на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/consumers 

14.  Гаранции.
Предлаганите в магазина стоки са нови, директен внос от производител, от официален представител за Европа или България.
Продуктите отговарят на българските и европейските стандарти за качество.
При установяване на проблем, моля незабавно да се свържете с представител на ТСТ СТАР ГРУП ЕООД .

15.  Поверителност.
ТСТ СТАР ГРУП ЕООД има публикувана декларация за поверителност в раздел Информация. Със съгласието си с Условията за ползване на ТСТ СТАР ГРУП, Вие заявявате, че сте прочели декларацията и сте съгласни с нея.


Всички права запазени!
ТСТ СТАР ГРУП ЕООД